Shopping Cart 0 items - 0,00 lei 0

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Domeniile Vînju Mare S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Sat Cârcea, comuna Cârcea, Strada Pantelimon, Nr. 8, în calitate de operator de date. (“Societatea”)

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal si la drepturile dumneavoastră privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor (“GDPR”) si legislația națională în vigoare, în contextul utilizării paginii de internet domeniilevinjumare.ro. („Site-ul”)

SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE:

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 În scopul furnizării de produse / prestării de servicii din domeniul comerțului cu ridicata nespecializat de produse alimentare băuturi și tutun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății; 

 În scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății;

 În următoarele scopuri, toate vizand domeniul de activitate al Societății:

         Furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale (ex: newsletter, mesaje electronice pe diverse canale etc)

         Furnizarea de informații cu privire la evenimentele Societății

         Furnizarea de informații de asistență a nevoilor legate de un anumit produs

         Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societății

În Domeniile Vînju Mare S.R.L. sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Numele, documentul de identitate, funcţia, adresa, e-mailul, numerele de telefon fix și/sau mobil.

• Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un serviciu de Relaţii cu Clienţii, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi

• Preferințele dvs. pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile Domeniile Vînju Mare S.R.L.

• Preferinţele în materie de marketing;

• Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.

• Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, convorbirea cu consultanții noștri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text. Dacă sunteți de acord să autorizați înregistrarea și transcrierea, continuați apelul cu consultanții noștri. În cazul în care nu doriți acest lucru, vă rugăm să închideți apelul și să ne contactați prin celelalte mijloace de comunicare astfel cum sunt prezentate în prezentul document (email sau formularul de contact de pe site-ul domeniilevinjumare.ro)

• Pentru programul de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii clientului.

• Nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaţionale și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;

• Răspunsurile la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniţi clientul nostru, sau când folosiţi produsele sau serviciile noastre.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasiala şi etnica, opiniile politice, convingerile religioase şi filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viaţa sau orientarea sexuală.

Domeniile Vînju Mare S.R.L. nu colectează de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Baza legală pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este: 

 Contractul de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract; 

 Interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Societatii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricerei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea

 Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau

 În plus, în masura în care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale. 

 Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

• Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;

• Vă înregistrați pentru un anumit produs sau serviciu;

• Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;

• Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;

• Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri partenere.

• Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;

• Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau

• Sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care o achiziționăm/prestam.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori servicii contractate.

CATEGORIILE DE DESTINATARI CĂTRE CARE SE POT DIVULGA DATELE PERSONALE COLECTATE: 

Pentru a atinge scopurile mai sus prevăzute, utilizăm urmatoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ imputerniciți :

 Furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea produselor și prestarea serviciilor din domeniul desfășurat de către Domeniile Vînju Mare S.R.L.

 Autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale); 

 Contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau catre terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari)

 Furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

DURATA PĂSTRĂRII

Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societatii. De regulă datele dumneavoastră se păstrează cât timp aveți un cont pe platforma noastră însă unele din ele pot fi păstrate ulterior închiderii contului pe un termen de 10 ani conform legislației fiscale aplicabile sau când interesele noastre legitime o impun.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi: 

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Domeniile Vînju Mare S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legatură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugam să ne contactați prin email – la adresa: office@domeniilevinjumare.ro